KS Zg. Ložnica - Krajevna skupnost Zgornja Ložnica  
+386 (0)2 21 80 152
ks.zg.loznica@siol.net
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV

05.06.2020
Številka: 01/2020
Datum: 5. 6. 2020?
Na podlagi 70. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19), 15. in 26. člena Odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, štev. 19/96, 65/98, 79/01, 50/02 in 37/07) in Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica in občine Slovenska Bistrica objavlja:

Javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana ali delujejo na območju Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica in občine Slovenska Bistrica,
za leto 2020


1. Neposredni proračunski uporabnik: Krajevna skupnost Zgornja Ložnica, Zgornja Ložnica 43, 2316 Zgornja Ložnica.


2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana ali delujejo na območju Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica ali na območju občine Slovenska Bistrica. Predmet javnega razpisa so tako lahko športne, kulturne, humanitarne prireditve ali projekti, investicije in mednarodni projekti, ki bodo služili za javne namene. Do sofinanciranja niso upravičeni profitni projekti.


3. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

- da imajo sedež v krajevni skupnosti Zgornja Ložnica ali občine Slovenska Bistrica ali delujejo na območju KS Zgornja Ložnica ali občine Slovenska Bistrica, oziroma, da s svojim delovanjem posegajo v korist prebivalcev krajevne skupnosti Zgornja Ložnica ali občine Slovenska Bistrica ali
- da s svojim aktivnim izvajanjem dejavnosti prispevajo k prepoznavnosti celotne krajevne skupnosti (vsaj enkrat letno organizirajo prireditev, gledališko igro, okroglo mizo, konvencijo, ipd., kamor je vabljena širša javnost),
- da je iz njihovih dejanj v preteklosti jasno razvidna dejavna funkcija na njihovem področju,
- da sodelujejo z organi krajevne skupnosti in jih obveščajo o svojih aktivnostih,
- da s svojim delom neposredno ali posredno promovirajo krajevno skupnost, prispevajo v korist krajanov, bodisi na področju športa, stroke, družbeno kulturne dejavnosti, kreativnih dejavnosti, na področju ohranjanja podeželja in običajev, humanitarnem ter ostalih področjih,
- da je predmet financiranja v javno korist.


4. Višina razpoložljivih sredstev:
Predvidena višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje v letu 2020 skupaj znaša 2.000 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 8.17.6 - Rekreacija, kultura, in dejavnost neprofitnih organizacij.

Sredstva se delijo na podlagi pridobljenih točk, ki jih komisija dodeli glede na merila, ki so sestavni del tega razpisa. Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih sredstev je 300 €.

5. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev:

A. Merila za izbor:

Splošna merila:

Prijavljeni programi morajo za pridobitev pravice do sofinanciranja doseči minimalno številko 5 točk. V kolikor tega praga ne dosežejo, se vloga zavrne s sklepom.

Upoštevajo se naslednja merila in točkovanje:

Pri vsakem merilu lahko prijavitelj pridobi od 0 do 2 točki.

MERILO / TOČKE 0 1 2
1. Dejanska aktivnost članov in društva
2. Vloga in pomen društva v KS
3. Sodelovanje društva s KS
Skupaj točk

Točke: 0 - ni aktivnosti; 1 - mala ali srednja aktivnost; 2 - velika aktivnost

Program oziroma vlogo, ki je dosegla minimalno število določenih točk in ni izgubil pravice do sofinanciranja, ponovno oceni komisija za sofinanciranje dejavnosti društev v skladu z naslednjima meriloma in ob upoštevanju specifičnosti posameznega društva oz. programa. Merila so določena v točkah od 1 do 10. Sredstva se dodelijo sorazmerno z doseženim številom točk.

MERILO / TOČKE 1-10
1. Ocena dela v preteklem letu
2. Ocena planiranih / prijavljenih programov
Skupaj točk

Društva lahko za posamezni program tako pridobijo najmanj 2 točki in največ 20 točk. Sredstva se dodelijo sorazmerno z doseženim številom točk.

6. Vsebina vloge

Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca (OBR-2), obrazca s podatki o prijavitelju (OBR-1) ter zahtevane dokumentacije k vlogi. Na obrazcih se navajajo zahtevani osnovni podatki o vlagatelju ter podatki o vsebini in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih aktivnosti, ki so predmet razpisa.

Popolna vloga obsega:
- izpolnjeno prijavo na razpis s podatki o prijavitelju, skladno z vsebino in zaporedjem instruktivnega obrazca "Podatki o prijavitelju in splošna izjava"(OBR-1),
- izpolnjeno prijavo na razpis s podatki o projektu, skladno z vsebino in zaporedjem instruktivnih obrazcev (OBR-2).

Na obeh zahtevanih obrazcih morajo biti izpolnjeni vsi podatki, v nasprotnem primeru se vloga šteje kot nepopolna ter se jo zavrže.

Društvo lahko na javnem razpisu sodeluje z največ eno pisno vlogo (OBR-1).

7. Rok izvedbe

Dodeljena sredstva za leto 2020 morajo biti porabljena v letu 2020.


8. Rok za prijavo in način prijave:

9. Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti na naslov: Krajevna skupnost Zgornja Ložnica, Zgornja Ložnica 43, 2316 Zgornja Ložnica, in sicer najkasneje do 20.6.2020.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Finančna vloga - javni razpis".

10. Obravnava vlog

Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev komisija, ki jo imenuje svet krajevne skupnosti (odpiranje prejetih vlog ne bo javno). Vse prispele in popolne vloge bo komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del javnega razpisa. Predlog prejemnikov sredstev bo komisija skupaj z obrazložitvijo podala svetu krajevne skupnosti Zgornja Ložnica, ki določi dokončno višino sredstev posameznemu vlagatelju s svojim sklepom.

Vloge bo komisija obravnavala najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za oddajo vlog na javni razpis. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija takšne vloge zavrgla.

Upravičencu bodo sredstva nakazana po predložitvi poročila (OBR-3). Poročila o izvedbi dogodkov in projektov je potrebno skupaj z dokazili oddati skladno z rokom določenim v pogodbi. Zadnji rok za oddajo poročil o izvedbi dogodkov oz. projektov je 30. 11. 2020. Poročila prispela po tem datumu se ne bodo upoštevala.

11. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa:
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev svet krajevne skupnosti v roku 30 delovnih dni od odpiranja vlog s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih (8) dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe, se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na svet krajevne skupnosti. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na naslov krajevne skupnosti. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči svet krajevne skupnosti, njegova odločitev je dokončna.

12. Izplačilo sredstev dodeljenih po razpisu:
Prijaviteljem bodo sredstva dodeljena po razpisu izplačana po predložitvi vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem projektu, z dokazili o realizaciji, skladno z obrazcem OBR-3.

Za dokazila o realizaciji se štejejo:

- Promocijski material, vabila, fotografije, letaki, objave v medijih ter upravičena dokazila o stroških, ki so npr.:
- Najem prostorov, opreme, honorarji, stroški materiala, stroški promocije, javni prevozi, administracija.
13. Informacije

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave dvignejo v času uradnih ur v prostorih KS Zgornja Ložnica, ali jo pridobijo na spletnih straneh KS Zgornja Ložnica.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Natalija Očko, tel. 041 868 401, e-mail: natalija.ocko@slov-bistrica.si, v času uradnih ur.Pripravila:
Natalija Očko
Krajevna skupnost Zgornja Ložnica,
Stanislav Skubic,
Predsednik sveta KS
Pripone: OBR-1.doc OBR-2.doc OBR-3.doc
 

 
 
Statistika
Obiskovalec št.: 118012
Smo: 3.8.2021, 7:7:53
Uradne ure

Za morebitna vprašanja ali pojasnila v času uradnih ur se je potrebno predhodno najaviti 7 dni prej po telefonu.

Ponedeljek: od 18. ure do 20. ure
Krajevni praznik: 4. januar

 
Kontakt
+386 (0)2 21 80 152

+386 (0) 41 474 911
Preds. KS Stane Skubic

ks.zg.loznica@siol.net
KS ZG. LOŽNICA
Zg. Ložnica 43
2316 Zg. Ložnica
 
KS Zg. Ložnica
Lokacija KSObmočje KS Zg. Ložnica je v geografskem pogledu gričevnato območje med Pohorjem in Dravinjskimi Goricami. Obsega vasi Zg. Ložnica, Kostanjevec, Gladomes, Korplje, del Vinarja in del Tinjske Gore... Krajevna skupnosti Zgornja Ložnica
Copyright ©2018 KS Zgornja Ložnica | Vse pravice pridržane
Pošta Slovenije